Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn. - Antoine de Saint-Exupéry

Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn.

Antoine de Saint-Exupéry

Mehr Zitate

Mehr Zitate von Antoine de Saint-Exupéry